dilluns, 22 de novembre del 2010

El Consell Nacional de Dones de Catalunya manifesta la seva preocupació per les mesures anticrisi i la seva repercussió en les dones

   L'Associació Diàlegs va participar per primer cop en una sessió plenària del CNDC , que en aquesta ocasió es va celebrar a Barcelona.

 
El Consell Nacional de Dones de Catalunya, que aplega 386 associacions de dones de tot el territori català, va aprovar en la sessió plenària del 6 de novembre de 2010, la declaració següent:
 
“Davant la recent aprovació de la Llei de reforma laboral i les mesures per a la reducció dels dèficits públics que estan adoptant els governs, manifesta la seva preocupació per com aquestes mesures poden afectar les dones, atesa la situació de desavantatge i desigualtat estructural en la qual ens trobem, la superació de la qual és l’objectiu principal de les nostres organitzacions.
 
Si per una banda la reforma laboral no incorpora mesures per avançar cap a la igualtat efectiva de dones i homes –ans al contrari pràcticament va en contra de les obligacions que en el món laboral marca la Llei Orgànica per a la Igualtat–, alhora inclou un seguit de mesures que empitjoren les condicions de treball de les dones, ja de per si desfavorables, en facilitar acomiadaments, incrementar la potestat empresarial de modificar les condicions de treball (inclosos els horaris), afavorir la mobilitat, i afeblir la negociació col·lectiva, en el marc de la qual s’haurien de desenvolupar i concretar nombrosos drets laborals relatius a la igualtat de dones i homes en virtut de l’esmentada llei orgànica.
 
Tot això mentre la crisi econòmica i les mesures de restricció de la despesa pública amb la conseqüent reducció de serveis augmenten la càrrega del treball reproductiu, domèstic i de cura de les persones, la major part del qual el fan les dones, amb més de 5 milions d’hores treballades a Catalunya cada any, alhora que augmenten el risc d’exclusió i de pobresa pels col·lectius més vulnerables, com les mares de famílies monoparentals, les dones amb discapacitat o les dones grans que depenen de pensions exigües.
 
Sense oblidar que la reducció de serveis públics també implica la pèrdua de molts llocs de treball ocupats en una proporció important per dones, ja que l’atenció a les persones –en l’àmbit familiar, des dels serveis públics o a través de serveis comprats al mercat– segueix essent molt majoritàriament feina de dones. I una vegada més som nosaltres qui ens en fem càrrec, assumint una doble o triple jornada de treball, quan ens manquen els recursos per pagar-los i es redueixen els serveis públics, ja de per si insuficients.
 
Per tots aquests motius ens adrecem a les i els responsables polítics, als agents econòmics i socials, als mitjans de comunicació i a la societat en general per recordar la necessitat de tenir present l’impacte sobre les dones de totes les mesures que s’adoptin, a fi de garantir que aquest sigui favorable a les seves aspiracions i necessitats, i d’impulsar polítiques que posin en el centre el benestar de les persones i donin prioritat a la superació de les desigualtats.
 
LES POLÍTIQUES DE DONES NO SÓN UN LUXE!!
 
 
Pel futur del Consell Nacional de Dones de Catalunya
 
Davant la proximitat de les eleccions al Parlament de Catalunya, el Plenari del Consell Nacional de Dones de Catalunya (CNDC) demana als diferents partits polítics que es comprometin en garantir la continuïtat del CNDC perquè segueixi essent l’òrgan de màxima representació de la diversitat del moviment associatiu de dones a Catalunya. Demana que aquest compromís mantingui la llibertat d’opinió dels grups de treball  i de les Assemblees Territorials de Dones de Catalunya que, com a òrgans consultius del propi CNDC, fan d’aquest una entitat plural, més participativa i que afavoreix la descentralització territorial”.